CARP Suceava

Statut CAR PENSIONARI SUCEAVA

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava

S T A T U T U L CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR SUCEAVA

FONDATĂ LA 02 IULIE 1952

APROBAT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR MEMBRILOR C.A.R.P. SUCEAVA DIN DATA DE 21 APRILIE 2015

 

CAPITOLUL I

Date generale despre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava

1.STATUTUL JURIDIC

a). Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava , este o organizaţie cu capital privat, de caritate , neguvernamentală, apolitică, nonprofit, de întrajutorare mutuală şi protecţie socială a membrilor săi și a fost inființata la data de 02 iulie 1952 pe baza dispozitiilor Decretului 204/1951.

 

b). De la infiintare si pina in prezent Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava, la baza obiectului de activitate are in vedere actele normative: Ordonanta Guvernului nr.26/2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005, Legea nr. 540/2002 modificata de Legea nr.248/2011, Legea nr.266/2006 privind aprobarea OG.nr. 26/2006, Legea nr. 93/2009 cu modificare prin OG nr. 42/2011.

 

c). Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava isi desfasoara activitatea pe baza actelor normative in vigoare, cu privire la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, precum si a regulamentelor si normelor interne, aprobate de către Consiliul Director.

d). Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava se poate afilia la federaţii sau organizaţii cu caracter social înfiinţate legal atât în ţară cât şi în străinătate, dacă afilierea este în interesul membrilor săi şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

 1. DENUMIREA

Denumirea este : Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava, prescurtat C.A.R.P.Suceava.

 

 1. SEDIUL

Sediul central al C.A.R.P.Suceava este în str. sbl. Alexandru Ienceanu , nr. 5 , Bl.5,Sc.B, Ap.1 -2 Suceava . Acest sediu poate fi schimbat în alt loc , în funcţie de necesităţi , putând deţine mai multe sedii (imobile) pentru desfăşurarea activităţii sale.

C.A.R.P.Suceava este constituita ca structura prin Puncte de lucru fara personalitate juridica care au menirea deservirii membrilor asociati, mai aproape de domiciliul acestora si care sunt deservite de casieri zonali sau rurali.

Puncte de lucru pot lua ființă în Județul Suceava precum si în alte județe cu voința a cel puțin 10 membri și prin Hotărâre a Consiliului Director.

 

 1. DURATA

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava se constituie pe o perioadă nedeterminată .

 

 1. PATRIMONIU

C.A.R.P. Suceava are patrimoniu propriu administrat de catre Adunarea Generala prin (Consiliul Director), poate fi majorat din donaţii materiale sau financiare , de orice fel , sponsorizări , investitii, precum şi orice alte venituri realizate din activităţi statutare , în deplină concordanţă cu scopul şi obiectul ei de activitate. Toate fondurile C.A.R.P. vor fi folosite pentru susţinerea activităţilor statutare potrivit scopului social de ajutor reciproc , de întrajutorare mutuală şi de protecţie socială a membrilor săi.

Patrimoniul nu poate face obiectul divizibilitatii între membri sau puncte de lucru decât în cazul dizolvarii.

 

CAPITOLUL II

 

Scopul şi obiectul de activitate al C.A.R.P. Suceava

 

Scopul C.A.R.P. Suceava este ajutorarea financiară , materială şi spirituală a membrilor săi prin asigurarea unor facilităţi acordate acestora.

C.A.R.P. Suceava are ca obiect sprijinirea materială şi social – culturală a membrilor săi , (cod CAEN: 9499 –Activitati ale altor organizatii n.c.a.) în care scop :

a). Acordă împrumuturi rambursabile in conditii avantajoase ;

b). Acordă ajutoare băneşti nerambursabile membrilor și ajutoare de deces urmasilor functie de vechimea in asociatie;

c). Organizează pentru membrii săi , cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare , diferite activităţi sociale, culturale , artistice şi de agrement cum sunt : conferinţe , seri literare , spectacole muzical – artistice , vizitarea de expoziţii şi muzee , participarea la excursii , mese festive (revelion, zilele Sucevei, 1 octombrie etc.) cu tarife reduse, spectacole şi alte activităţi;

d). Întreprinde diferite acţiuni de întrajutorare pentru membri săi , cum ar fi : acordarea de sprijin material în caz de boală , de calamităţi naturale ori pentru rezolvarea unor probleme urgente gospodăreşti de care aceştia au absolută nevoie. De asemenea pot fi acordate unele avantaje materiale, banesti, ce vor fi stabilite de Consiliul Director pentru membrii Casei , care aduc un aport deosebit în activitatea acesteia ;

e). Organizează prestarea de servicii şi executarea de lucrări contra cost sau gratuit pentru membrii C.A.R.P.Suceava , folosind munca unor pensionari, membrii ai C.A.R.P. sau salariati . Diversitatea acestora se hotărăşte de Consiliul Director , cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare , în raport de nevoile membrilor , iar tarifele percepute şi plata meseriaşilor se vor stabili prin regulamente specifice fiecărei activităţi ( cizmărie , frizerie , cabinete medicale , etc.) . Organizarea de magazine cu produse naturiste, alimentare, nealimentare la preturi de achizitie;

f). C.A.R.P.Suceava poate desfasura orice activitate economica directa ce are legatura cu scopul principal al C.A.R.P-ului și poate achizitiona mijloace de transport.

Obiectivele cuprinse la aliniatele a,b.c.d.f. sunt analizate și aprobate de către Consiliul Director.

 

CAPITOLUL III

 

Cu privire la Membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava

 

Art. 1

Pot fi membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava :

– pensionari de orice categorie ( limită de vârstă , invaliditate, urmaş, beneficiarii de ajutor social etc. ) ;

– salariaţii în condiţiile stabilite de către Consiliul Director;

– membri de familie , soţ – soţie, precum şi copii incapabili de muncă aflaţi în întreţinerea părinţilor , a pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social, membrii ai C.A.R.P., alte categorii sociale și fără venit care au rude și cunoștințe pensionari și au împlinit vârsta de 18 ani;

Art. 2

Primirea de membri se aprobă de către preşedinte C.A.R.P. pe bază de cerere individuală şi se confirmă lunar de către Consiliul Director.

Membrii noi înscrişi plătesc o taxă de înscriere stabilită de Consiliul Director.

Membrii care se transferă la o altă Casă de Ajutor Reciproc a pensionarilor pot solicita restituirea cotizației prin conturi bancare, numai dacă au achitat obligațiile la zi( S.A.D., împrumut).

Prin adresă se comunică data inscrierii în C.A.R.P., soldul cotizației, cât și ultima lună de achitare a contribuției S.A.D.;

Membrii care se transferă de la o altă Casă de ajutor Reciproc a Pensionarilor pot fi primiţi fără taxă de înscriere în aceleaşi condiţii cu cei care pleacă și își păstrează vechimea în C.A.R.P.

Art.3

Membrii C.A.R.P. Suceava au următoarele drepturi :

a). să participe la Adunarile Generale la dezbaterile acestora si luarea hotaririlor numai daca au fost alesi ca delegati (reprezentanti) cu drept de vot și au o vechime de minim 2 ani în C.A.R.P. Suceava;

b). să aleagă şi să fie ales în Consiliul Director şi Comisia de Cenzori , daca sint pensionari de drept, au o vechime in C.A.R.P. de cel putin 5 ani si studii superioare in domeniul juridic, economic tehnic, administratie , invatamint universitar și foști angajați ai C.A.R.P.-ului care au deținut funcții de conducere, fara sa fi avut vreo condamnare;

c). să li se restituie potrivit reglementarilor interne sume din fondul social ;

d). sa beneficieze de conditiile stabilite în prezentul statut precum si de Hotărârile Consiliului Director referitoare la imprumuturi, ajutoare ,de deces, ajutoare nerambursabile, prestari servicii, analize medicale, activitati de socializare, culturale,artistice, turistice, mese festive cu tarife reduse;

e).Membrii C.A.R.P.Suceava, salariați- nu pot fi aleși în organele de conducere, însă pot beneficia de ajutoare sociale în condițiile stabilite de Consiliul Director;

Art.4

Membrii C.A.R.P.Suceava au următoarele îndatoriri :

a). Să respecte întocmai prevederile statutului ,Hotărârile Adunărilor Generale , ale Consiliului Director şi să participe la îndeplinirea acestora ;

b). Să achite în termen obligaţiile băneşti faţă de C.A.R.P. Suceava reprezentând cotizaţiile , contribuţiile şi restituirea împrumuturilor , dobinzi statutare precum şi orice alte datorii.

Neachitarea la timp a acestor obligatii atrage dupa sine pierderea unor drepturi sau plata unor penalitati stabilite de Consiliul Director.

c). să nu manifeste atitudini potrivnice intereselor C.A.R.P. , să nu întreţină în rândul membrilor atmosferă de încordare , de tensiune sau să comită acte de indisciplină care să dăuneze activităţii C.AR.P. Suceava;

d). Să comunice C.A.R.P.Suceava , în termen de 30 zile , modificările survenite în cuantumul pensiei de bază , a salariului sau a ajutorului social , precum şi schimbarea domiciliului.

Art.5

Membrii Casei plătesc cotizaţii lunare , stabilite astfel :

a). Membrii beneficiari de pensii, salarii, ajutoare sociale sau alte venituri, câtși cei fără venit, plătesc cotizaţii lunare stabilite de Consiliul Director;

b). Membrii C.A.R.P.Suceava nu pot depune o cotizaţie mai mare decât cuantumurile stabilite de Consiliul Director;

c). Membrii C.A.R.P.Suceava plătesc şi o contribuţie fixă lunară pentru ajutor de deces numită

S.A.D. – stabilită de Consiliul Director, care poate fi platita retroactiv sau anticipat pentru mai multe luni din anul calendaristic;

d). Urmaşii membrilor decedaţi, vor primi ajutoare de deces, cuantumul ajutorului de deces se calculeaza in functie de valoarea contributiei depuse si vechimea in C.A.R.Pensionari, conform grilei aprobate de Consiliul Director, dupa deducerea si recuperarea eventualelor datorii banesti;

e). Cuantumurile băneşti ale cotizaţiilor , contribuţiilor şi ajutoarelor de deces pot fi modificate de Consiliul Director , în funcţie de situaţia financiară a Casei.

Art.6

Calitatea de membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava încetează :

a). La cererea scrisă de retragere din C.A.R.P. a titularului, căruia i se restituie doar sumele depuse cu titlu de cotizație;

b). Prin excludere pentru neplata fără motive temeinice a cotizaţiei sau contribuţiei lunare pe o perioada mai mare de 12 luni , pentru atitudini

potrivnice intereselor Casei sau ca urmare a unor acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;

Excluderea se poate face numai după o prealabilă înştiinţare a celui în cauză şi operează după 2 luni de la data înştiinţării ;

c). Mutarea în altă localitate prin transfer la alt C.A.R.P. ;

d). Prin deces;

La încetarea calităţii de membru al C.A.R.P.Suceava , indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie titularului , persoanelor stabilite de acesta sau urmaşilor săi legali , la cererea celor îndreptăţiţi , după ce s-au reţinut datoriile către C.A.R.P.

În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din drepturi , recuperarea se va face de la titulari , moştenitori (în cazul decesului titularului) şi giranţi , potrivit prevederilor legale .

Restituirea cotizaţiilor se poate face în termen de 3 ani de la data pierderii calității de membru, iar sumele nereclamate în termen de 3 ani, se fac venit la bugetul C.A.R.P-ului.

Contribuţiile lunare S.A.D depuse nu se restituie , acestea asigură plata ajutoarelor de deces , având caracter mutual .

CAPITOLUL IV

 

Cu privire la organele de conducere şi control ale C.A.R.P.

Art.7

Organele de conducere şi control a C.A.R.P Suceava sunt :

 1. Adunarea Generală a Reprezentantilor Membrilor C.A.R.P. Suceava ca organ suprem,
 2. Consiliul Director , ca organ executiv,
 3. Comisia de Cenzori , ca organ de control financiar intern,
 4. Membrii C.A.R.P. Suceava sunt reprezentați în Adunarea Generală prin delegați;

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numarul membrilor delegati, norma de reprezentare fiind de 1 la 300 membri;

Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi exprimata prin vot deschis de delegatii prezenti.

Adunarea Generală reprezentativă a membrilor C.A.R.P. Suceava se convocă cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art.7 lit.b si c.

Convocarea delegaţilor pentru a participa la şedinţele Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile înainte pentru adunările ordinare şi cu 7 zile înaintea celor extraordinare , materialele ce vor fi discutate sint puse la dispozitia delegatiilor( reprezentantii) la sediul C.A.R.P.Suceava cu 5 zile inainte de Adunarea generală.

Membrii C.A.R.P. vor fi reprezentati in Adunarea Generala prin delegati aleși în ședințele organizate pe puncte de lucru.

Daca la prima convocare Adunarea Generala Anuală nu intruneste majoritatea delegatilor convocati adunarea se amâna pentru 7 zile, când se va desfasura, indiferent de numarul delegatiilor prezenti.

Art. 8

Adunarea Generală are următoarele atribuţii :

a). Analizează şi aprobă darea de seamă privind activitatea Consiliului Director , raportul Comisiei de Cenzori , bilanţul financiar contabil, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul anterior si anul în curs, dând descarcare de gestiune ;

b). Stabileste numărul membrilor Consiliului Director activi și supleanți, alege si revoca presedintele, membrii Consiliului Director, precum si presedintele si membrii Comisei de Cenzori activi și supleanti;

c). Adoptă şi modifică statutul C.A.R.P.Suceava ;

d). Aprobă și completează strategii și obiective propuse de Consiliul Director;

e). Aprobă propunerile Consiliului Director privind modificarea , completarea sau anularea unor prevederi ale statutului între Adunările Generale, care se vor supune apoi primei Adunari Generale;

f). Împuterniceşte Consiliul Director să ia toate măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii C.A.R.P.Suceava , de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare , despre care se va raporta la prima Adunare Generală ;

g).Adunarea Generală aprobă noi membri în Consiliul Director si Comisia de Cenzori în contextul descompletării acestora în mod justificat propuși de Consiliul Director ;

 1. h) aproba dizolvarea si lichidarea C.A.R.P-ului, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;

 

i). Adunarea Generala alege o data la 5 ani prin vot deschis cu majoritate simpla Presedintele care este si presedintele Consiliului Director, membrii Consiliului Director, Presedintele Comisiei de Cenzori si membri acesteia, precum și membrii supleanți. Propunerile pentru acestia vor fi facute de catre o comisie formata din membrii delegati, care trebuie sa consulte membrii Consiliului Director ce vor pune la dispoziție, dosarele de personal cu indeplinirea conditiilor prevăzute în Statut și Legislației în vigoare;

j). Împuterniceşte Consiliul Director prin Presedinte, să procedeze la încheierea contractului colectiv şi individual de muncă cu salariaţii privind stabilirea drepturilor salariale, prin negociere, pe baza legislaţiei în vigoare;

k). Hotărârile luate de Adunarea Generala in limitele legii,ale actului constitutiv si ale statutului sint obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala.

Art. 9

Consiliul Director este organul executiv de conducere al C.A.R.P.-ului , răspunde în faţa Adunării Generale pentru toată activitatea şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti de către personalul încadrat.

Consiliul Director se alege pe o perioadă de 5 ani şi este format din Presedinte si 4 membri plini care sunt activi, precum si 2 membri supleanti de rezervă.

Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie , iar hotărârile sale sunt valabile cu majoritatea simplă de voturi a membrilor care îl compun , sint executorii, nu sint supuse controlului comisiei de cenzori; în caz de paritatea voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor.

In caz de descompletare, la propunere presedintelui Consiliului Director și aprobarea Consiliului Director, cooptează membri din rindul supleantilor, urmind ca acestia sa fie validati la prima Adunare Generala a Reprezentantiilor.

Consiliul Director are următoarele atribuţii :

 

 1. Asigură respectarea statutului şi aducerea

la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

Analizează şi supune Adunării Generale execuţia bugetară de venituri şi cheltuieli ale CA.R.P.-ului pe anul anterior , precum şi proiectul pe anul în curs ;

 1. Convoaca şedinţele Adunării Generale

ordinare sau extraordinare şi ia măsuri pentru

participarea la aceste şedinţe a membrilor reprezentanți și răspunde de întocmirea materialelor ce s e vor prezenta Adunării Generale;

 1. Analizează lunar îndeplinirea bugetului

de venituri şi cheltuieli şi cum au fost duse la

îndeplinire hotărârile Consiliului Director din luna precedentă ;

 1. Aprobă criteriile de acordare a

împrumuturilor, ajutoarelor nerambursabile,

ajutoare de deces;

 1. e) Confirmă înscrierea de noi membrii , transferul celor proveniţi de la alte C.A.R.P -uri şi hotărăşte excluderea membrilor din cadrul C.A.R.P. pentru motive prevăzute în statut ;
 2. f) Urmăreşte încasarea cotizaţiilor , contribuţiilor şi a ratelor la împrumuturi ;
 3. g) Hotărăşte asupra contestaţiilor privind înscrierea noilor membrii şi repunerea în drepturi a celor excluşi pe motive bine întemeiate ;
 4. h) Aprobă organigrama, statul de funcţiuni şi stabileşte numărul salariaţilor personalului încadrat , indemnizaţiile băneşti lunare pentru organele alese, spor de conducere si alte drepturi , a diurnei de deplasare în interes de serviciu , procentul dobânzilor la împrumuturile acordate, precum si procentul ce se poate acorda anual, calculat la soldul lunar al cotizației depuse de membrii C.A.R.P.;
 5.      i) Soluţionează contestaţiile privind sancţiunile disciplinare şi celelalte măsuri dispuse de preşedinte privind personalul încadrat cu contract de muncă ;
 6.       j) Analizează lunar raportul Comisiei de cenzori privind verificarea gestiunii economico-financiare şi în baza propunerilor făcute cu respectarea prevederilor legale în vigoare , asigură ducerea la îndeplinire a acestora ;
 7. k) Stabileşte măsuri pentru recuperarea de la cei vinovaţi potrivit dispoziţiunilor legale în vigoare , a pagubelor din avutul C.A.R.P.;
 8. l) Stabileşte pe baza rezultatelor financiare ale C.A.R.P. Suceava indemnizatiile banesti lunare, trimestriale, anuale sau sporuri la acestea si cu diferite evenimente, functie de activitatea depusa, pentru membrii Consililui Director, Comisia de Cenzori, alti colaboratori;
 9. m) Rezolvă orice alte probleme privind activitatea curentă a Casei , în conformitate cu prevederile statutului , ale hotărârilor Adunării Generale şi a dispoziţiilor legale în vigoare ;
 10. n) În intervalul dintre adunările generale , Consiliul poate propune modificarea, completarea sau anularea unor prevederi ale statutului , dacă acestea necesită urgenţă , cu obligaţia de a le supune spre aprobare la prima Adunare Generală;
 11. o) Colaborează cu celelalte comisii de conducere ale C.A.R.P.-urilor sau alte asociaţii , în scopul generalizării experienţei pozitive şi pentru organizarea unor acţiuni comune ;
 12. p) Aprobă înfiinţarea de Puncte de lucru ,casierii orăşeneşti şi rurale;
 13. r) Consiliul Director poate coopta membrii noi din rândul supleanților pentru Comisia de Cenzori cât si pentru Consiliul Director , iar la refuzul acestora se pot face alte numiri din rândul membrilor, in urmatoarele situatii: deces, bolnavi fara capacitate deplina de exercitiu, fara eficienta, precum si in alte conditii nementionate in statut, urmând ca acestia sa fie aprobați în prima Adunare Generala;
 14. s) Consiliul Director propune Adunării Generale reactualizarea Statutului ;

ș) Analizeaza activitatea economico –financiara a C.A.R. Pensionari Suceava periodic in sedinte ale Consiliului Director și aprobă repartizarea rezultatului exercițiului financiar pe destinații, astfel: fond de rezervă statutar, fond de risc și alte fonduri;

Consiliul Director poate elabora un Regulament intern de funcţionare.

 1. t) Consiliul Director prezent isi va desfasura activitatea conform noului mandat stabilit in noul statut, respectiv cel de 5 ani.

 

Art.10

Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele C.A.R.P. Suceava şi reprezintă C.A.R.P.-ul împreună cu șeful contabil în raporturile acestuia cu persoanele juridice şi fizice.

 

Este ales de Adunarea Generala la un interval de 5 ani pe baza votului deschis a majoritati simple jumatate plus unu din numarul delegatiilor cu drept de vot prezenti și să aibă studii superioare, să fi fost membru în Consiliul Director cel puțin un mandat.

În cazul în care Preşedintele lipseşte sau este în imposibilitatea de exercitare a funcţiei , atribuţiile vor fi preluate de catre un consilier desemnat.

Preşedintele și șeful contabil asigură conducerea C.A.R.P.Suceava în rezolvarea tuturor problemelor curente stabilite prin prevederile legale în vigoare , hotărârile Adunarii Generale și a Consiliului Director, răspunzând pentru activitatea lor în fața Consiliului Director și a Adunării Generale.

Presedintele poate fi revocat din functie, numai de Adunarea Generala cu o majoritate de voturi de 2/3 din numarul delegatiilor cu drept de vot.

Examineaza si aproba documentele care angajeaza bunurile materiale si banesti ale C.A.R.P. dupa viza de control preventiv a contabilului sef.

Analizeaza si aproba cererile de inscriere, retragere sau transfer, imprumuturile rambursabile, ajutoarele de deces, ajutoare nerambursabile, ajutoare exceptionale si alte ajutoare pentru cei ce contribue la dezvoltarea C.A.R.P.Suceava.

Presedintele organizeaza si coordoneaza activitatea membrilor Consiliului Director, precum si activitatea personalului salariat conform atributiilor din fisa postului si regulamentelor interne.

Art.11

 

Comisia de cenzori aleasă de Adunarea Generală este organul de control financiar intern care răspunde în faţa Adunării Generale a C.A.R.P.Suceava de verificarea întregii activităţi economico-financiare a C.A.R.P.-ului. Comisia de cenzori este formată din numărul de membri şi supleanţi fixat prin hotărârea Adunării Generale respectiv un presedinte, 2 membri activi si 2 supleanti alesi pe o perioada de 5 ani si care sa posede studii de specialitate, să fi desfășurat activitatea în domeniul economico-financiar, fara condamnari , iar în cazuri de necesitate se va apela la un expert contabil autorizat pe baza de Contract de prestari servicii.

Din această comisie nu pot face parte membrii Consiliului Director sau personalul angajat cu contract de muncă al C.A.R.P. Suceava. Atributiile membrilor Comisiei de Cenzori, precum si planul de control se stabileste prin regulamentul intern de functionare al comisiei intocmit de catre presedintele comisiei.

Comisia de cenzori verifică în fiecare lună respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor statutului în activitatea financiar – contabilă , constituirea şi utilizarea fondurilor , gestionarea bunurilor materiale şi băneşti al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor , modul de urmărire a debitorilor , evidenţa contabilă , balanţele , bilanţul contabil prezentând informări lunare Consiliului Director, asupra constatărilor, cu concluzii şi măsuri luate , sa stabileasca valoarea prejudiciului in cazul pagubelor constatate precum şi propuneri pentru

recuperarea acestora.Comisia de Cenzori prezinta anual, raport de analiza economico-financiare a activitatii C.A.R.P. Suceava, din punct

de vedere al legalitatii, in Adunarea Generala, raport de audit statutar ,ca anexa la bilantul contabil, dacă este cazul.

Membrii Comisiei de Cenzori răspund împreună cu autorii pagubelor dacă , descoperind faptele respective nu le sesizează Consiliului Director răspund , în solidar , conform legislaţiei

financiare , pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate ca urmare a alegerii lor în această funcţie.

Art. 12

Membrilor Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori li se pot acorda indemnizaţii lunare și alte drepturi, propuse de catre Presedintele C.A.R.P., pe baza rezultatelor obţinute la C.A.R.P.Suceava și a îndeplinirii sarcinilor repartizate şi stabilite prin hotărâri ale Consiliului Director.

Art. 13

Personalul angajat al C.A.R.P. Suceava.

Funcţia de contabil şef e indeplinita de o persoana incadrata cu contract de munca pe o perioada nedeterminata avind studii de specialitate corespunzatoare precum si experenta in domeniu si care conduce, coordonează si raspunde de activitatea departamentului financiar-contabilitate-secretariat caserie , puncte de lucru.

Principalele atribuțiuni ale contabilului sef.

– asigura buna organizare si desfasurare a activitatii financiar-contabile in cadrul C.A.R.P.Suceava in conformitate cudispozitiile legale;

– intocmește si prezinta Consiliului Director si Adunarii Generale a reprezentantilor execuția bugetară, executia bugetara si situatiile financiar- contabile periodice conform fisei postului și proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli;

– răspunde de executarea controlului financiar preventiv în cadrul C.A.R..P-ului;

– indeplineste si alte atributii prevazute de legislatia in vigoare si de hotararile Consiliului Director, referitoare la activitatea financiar contabila conform fisei postului.

 

Art. 14

Atribuţiile personalului încadrat cu contract de muncă sunt cele prevăzute in Regulamentul de Ordine Interioara, în fişele posturilor respective , stabilite şi aprobate de Consiliul Director.

 

CAPITOLUL V

Cu privire la venituri şi cheltuieli

 

Art.15

Veniturile C.A.R.P.Suceava se constituie in conditiile legii din :

 1. Taxe de înscriere ;
 2. Dobinzi incasate anticipat la

sumele imprumutate membrilor;

 1. Venituri realizate din prestări

de servicii ;

 1. Dobânzi provenite din

plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;

 1. Venituri realizate din

organizarea manifestarilor culturale, artistice si de agrement;

 1. Donatii si sponsorizari;
 2. Alte venituri prevazute de

lege;

 

Art. 16

1). Din veniturile realizate Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava îşi poate constitui rezerve statuare si legale pentru formarea și alimentarea urmatoarelor fonduri:

 1. Fonduri pentru acordarea împrumuturilor

rambursabile, care se constitue si din fondul social

al membrilor, disponibilitatiile banesti, rezervele statuare și alte fonduri;

 1. Fonduri pentru acordarea de ajutoare de

deces si altor ajutoare nerambursabile, ce se constituie din contributiile lunare ale membrilor, acestea fiind suplimentate de Consiliul Director din rezultatele financiare și se pot folosi pentru ajutorul membrilor cu contributie la dezvoltarea C.A.R.P.-ului ;

 1. Fonduri pentru activităţi culturale ,

artistic, publicitate, turistice şi de agrement;

 1. Fonduri pentru dezvoltare și investiţii ;
 2. Fonduri pentru rezerva statutara; format

ca si cota parte din excedentul anual, fiind folosit

pentru acoperirea deficitului inregistrat la sfirsit de an, cheltuieli pentru dezvoltare si consolidarea casei, alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director;

 1. Fonduri pentru cheltuieli generale;
 2. Fond de risc; din care se acopera riscurile

privind imprumuturile acordate, diverse cheltuieli

nerecuperate de la cei in cauza, deficitul inregistrat la sfirsit de an alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director;

 1. Fond ce se acorda membrilor, din

excedent ca aport la fondul social.

2). Din fondurile de investiţii se pot finanţa , cu aprobarea Consiliului Director , cumpărarea de spaţii , amenajarea şi modernizarea celor existente, dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice a Casei de Ajutor Reciproc a pensionarilor , inclusiv a magazinelor proprii , achiziţionarea unor mijloace de transport auto în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art. 17

Conform legislatiei in vigoare C.A.R. P. Suceava constitue si alte fonduri ce apartin membrilor;

 1. a) Fondul social al membrilor care se restitue membriilor asociati la retragere, transfer, excludere sau deces, prin hotariri ale Consiliului Director;
 2. b) Fondul pentru intrajutorarea membrilor asociati constituit din contributia lunara a membrilor;
 3. c) În cazuri justificate , Consiliul Director poate hotărâ ca din rezultatele financiare să suplimenteze si celelalte fonduri ale Casei din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului în curs, precum si repartizarea s-au acoperirea excedendului sau deficitului anual inregistrat.

Disponibilităţile în numerar ale C.A.R.P.-ului se păstrează în conturi la banci conform Hotarari Consiliului Director.

Documentele care angajează fondurile şi bunurile C.A.R.P se aprobă de preşedinte sau în

lipsa acestuia de înlocuitorul său după ce au fost avizate de contabilul şef pentru control financiar preventiv.

C.A.R.P.Suceava plăteşte contribuții la Bugetul de stat potrivit dispoziţiilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Cu privire la acordarea împrumuturilor şi ajutoarelor

 

Art. 18

Împrumuturile pot fi acordate membrilor in limita fondurilor disponibile după o perioadă care va fi stabilită de Consiliul Director , de la data înscrierii , dacă au plătit cotizaţiile şi contribuţile la zi.

Cuantumurile precum si metodologia de acordare a împrumuturilor ce pot fi acordate membrilor C.A.R.P. Suceava se stabilesc periodic de Consiliul Director.

Imprumuturile mai deosebite cuantumul si conditiile de acordare a acestora se analizeaza si stabilesc in sedintele ale Consiliului Director.

Restituirea împrumuturilor se face în numărul de rate lunare stabilite prin contractul de împrumut, începând cu luna următoare acordării acestuia.

Dobânda stabilită de Consiliul Director este fixa pe perioada derulari imprumutului, se incaseaza anticipat calculata prin formula (valoarea imprumutului x dobânda anuală x nr. de rate) împărțită la 12 luni aplicată la valoarea inițială a împrumutului pentru toată perioada prevăzută în Contract.

Pentru imprumuturile neachitate in termenul prevazut in contract se percepe o dobândă penalizatoare stabilită de Consiliul Director.

Contractele de împrumut precum si angajamentele de plata constituie titlu executoriu,

infiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării.

Titulari de contract isi asuma in solidar impreuna cu girantii, ca, în caz de neplata a imprumutului contractat de titular, sa restituie ratele restante inclusiv dobinda penalizatoare, cheltuieli judiciare, cheltuieli cu executorul judecatoresc.

Art. 19

C.A.R.P.Suceava acordă , în condiţiile prevăzute de statut următoarele ajutoare băneşti nerambursabile :

 

 1. Ajutoare băneşti ocazionale , care se pot

acorda acelor membrii care se află în situaţii

mai dificile din punct de vedere material, al sănătăţii, calamitati sau celor care aduc un sprijin deosebit activităţii Casei , numărul şi cuantumul precum si conditiile de acordare a ajutoarelor băneşti se stabileşte de Consiliul Director în funcţie de posibilităţile financiare ale Casei;

 1. Acordarea unor reduceri la cheltuielile

ocazionate cu organizarea de mese festive(revelion ,

ziua persoanelor virstnice, altele) aprobate de Consiliul Director;

 1. Gratuităţi sau reduceri la costul

excursiilor organizate de către Casă pentru membrii

săi , se pot acorda în limita fondurilor prevăzute şi aprobate prin buget ;

 1. d) Ajutoarele băneşti de tratament în staţiune , spital , cabinete stomatologice etc. , iar numărul şi valoarea acestora se stabileşte de Consiliul Director în funcţie de contribuţiile lunare plătite de membrii ;
 2. e) Ajutoare băneşti în caz de deces;
 3. f) Fondurile menţionate la art.19 , alin. „a” , „b” , „c”, „d”, „e”, se constituie din

contribuţiile lunare plătite de membrii (S.A.D.) , cât şi din alte venituri obţinute de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor , prevăzute de lege,sau redistribuite de Consiliul Director.

Ajutorul de deces se acordă la decesul unui membru al C.A.R.P. şi se plăteşte , cu aprobarea preşedintelui , persoanei care prezinta certificatul de deces in original carnetul de membru, sau dovezi ca au suportat cheltuielile de înmormântare , în baza altor documentelor legale.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte diferenţiat în funcţie de vechime , potrivit

graficului stabilit pentru ajutoare de deces, aprobat prin hotărârea Consiliului Director în funcţie situaţia financiară a C.A.R.P.

Dreptul la ajutoare de deces se acorda urmasului, daca membrul decedat a platit contributia minim 12 luni şi se prescrie în termen de 3ani de la data decesului.

 

CAPITOLUL VII

 

Organizarea prestarilor de servicii si alte activitați

 

C.A.R. Pensionari Suceava poate organiza diverse prestari de servicii si alte activitati auxiliare in scopul deservirii membrilor asociati.

In limita fondurilor disponibile cu aprobarea Consiliului Director pot functiona si cluburi ale membrilor cu reducere partiala a cheltuielilor de functionare.

La prestarea acestor servicii pot fi folositi pe baza de contract de munca salariati, cit si pensionari angajati sau cu conventie pentru urmatoarele activitati.

 

Cod CAEN       Denumirea activitatiilor conform CAEN

9499               Activitatea principala

4711               Comert cu amanuntul, in magazine nespecializate, alimentare

9329               Alte activitati recreative si distractive n.c.a (excursii)

9602               Coafura si alte activitati de infrumusetare(frizerie)

9604               Activitati de intretinere corporala

9609               Alte activitati de servicii n.c.a.

4719               Comert cu amanuntul in magazine nespecializate in produse nealimentare

8622               Activitati de asistenta medicala generala

9313               Activitati ale centrelor de fitness

6820               Inchirierea si subinchirerea bunurilor imobiliare proprii

9511               Repararea calculatoarelor si echipamentelor periferice

 

 

Modul de organizare, functionare a prestarilor de servicii si alte activitati precum si tarifele se stamilesc de catre Consiliul Director.

 

Capitolul VIII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 20

 

Dizolvarea si lichidarea C.A.R. Pensionari Suceava se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Litigiile cu persoanele fizice sau juridice inclusiv cu salariatii sint de competenta instantelor de judecata, daca nu se rezolva pe cale amiabila de Consiliul Director, sau prezentate in Adunarea Generala care in final poate dispune.

Pentru lichidarea C.A.R.P. Suceava , Adunarea Generală va alege o comisie compusă din 3 – 5 membri , care nu fac parte din Consiliul Director , Comisia de Cenzori sau personalul angajat. Comisia are sarcina de a lichida bunurile si fondurile rezultate dupa achitarea tuturor obligatiilor si de a intocmi

un raport asupra rezultatelor lichidarii, care se supune aprobarii Adunarii Generale si nu poate fi mai mare de 12 luni.

 

Prevederile prezentului Statut pot fi modificate sau completate după caz , numai în baza unei hotărâri luate de Adunarea Generală a reprezentanţilor membrilor C.A.R.P.Suceava cu votul a 2/3 din delegaţi.

 

Prezentul Statut redactat in 7 exemplare originale a fost adoptat de Adunarea Generală a membrilor C.A.R.P. Suceava în şedinţa din 21 aprilie 2015 asa cum rezulta din procesul verbal de

sedinta, anexat si inregistrat la secretariat sub nr.1913/21.04.2015 si intra in vigoare de la data înregistrării la Judecatoria Municipiului Suceava.

 

 

ATENTIE - Pot face imprumuturi sau gira doar persoanele din judetul Suceava si Botosani!
Am scazut dobanda!
Incepand cu data de 01 iulie 2015 conducerea unitatii CAR PENSIONARI SUCEAVA a decis micsorarea dobanzilor la imprumuturile acordate membrilor sai.

Click pentru detalii
Beneficii

Acordarea de imprumuturi de pana la 140.000 lei

Istoric
Contact

Str. SBL Alexandru Ienceanu nr. 5, scara b, ap. 1 si 2

TELEFON / FAX:

0230 523 780

E-MAIL:
contact@carp-suceava.ro

Program:
Luni-vineri orele 8:00-14:00